"ZANIM BED? UCZNIEM"

Program Zanim b?d? uczniem El?biety Tokarskiej i Jolanty Kopa?y, Wydawnictwa Edukacja Polska zaj?? pierwsze miejsce w drugiej edycji konkursu na najlepsze programy wychowania przedszkolnego. Zosta? oceniony jako bardzo dobrze przygotowany pakiet programowy, metodyczny i organizacyjny wraz z narz?dziami diagnostycznymi, ktry mo?e by? realizowany w systemie powszechnego wychowania przedszkolnego. Program Zanim b?d? uczniem zawiera szczeg?owy zakres wiadomo?ci i umiej?tno?ci, jakimi powinno dysponowa? dziecko ko?cz?ce przedszkole. Zosta? uj?ty w 15 obszarach, wyodr?bnionych w obowi?zuj?cej Podstawie programowej wychowania przedszkolnego. Zawarte w nich tre?ci skierowane s? do wszystkich dzieci obj?tych wychowaniem przedszkolnym, bez zr?nicowania wiekowego. Wskazane etapy dochodzenia do konkretnych umiej?tno?ci, kszta?towania postaw, rozwijania mowy i my?lenia czy zdobywania oglnej wiedzy o ?rodowisku spo?eczno-przyrodniczym, uwzgl?dniaj? r?nice rozwojowe dzieci i sprzyjaj? ich dzia?alno?ci poznawczej zgodnie z indywidualnymi predyspozycjami. Program przewiduje stopniowe opanowanie przez dziecko okre?lonych umiej?tno?ci, pocz?wszy od najprostszych (podstawowych), a ko?cz?c na tych, ktre powinno reprezentowa? w chwili pj?cia do szko?y. Mo?e by? realizowany w grupach zr?nicowanych wiekowo, jak rwnie? w oddzia?ach integracyjnych, pod warunkiem otoczenia dzieci z dysfunkcjami opiek? specjalistyczn? i prowadzenia pracy indywidualnej z dzieckiem lub pracy w ma?ych grupach.
El?bieta Tokarska i Jolanta Kapa?a, 10 września 2012

Ma?y Ksi??e na Facebooku!

Publikacje

Sukcesy naszych absolwentw